7, జూన్ 2013, శుక్రవారం

పాహి రామప్రభో - 130

తే.గీ. ఆ యయోధ్యను జనులు గేహముల ముందు
వేడ్క మీరగ వెన్నెలవేళలందు
భక్తినిండార శ్రీరామవిభునియందు
నృత్యసంగీతగోష్టుల నెరపు చుంద్రు

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-5-23)