3, జూన్ 2013, సోమవారం

పాహి రామప్రభో - 126

తే.గీ. అనవరతము నే స్వామిని కనుల జూడ
అమరవరులెల్ల తపసి వేషములు దాల్చి
తిరుగు చుందురు సాకేత పురము జొచ్చి
యట్టి శ్రీరామచంద్రున కంజలింతు

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-5-20)