19, జూన్ 2013, బుధవారం

పాహి రామప్రభో - 142

 తే.గీ. మొదటినుండియు నేనొక మూఢబుధ్ధి
నెన్ని జన్మంబు లెత్తితి నిన్ను మఱచి
నేడు నీ దయచే రామ నిన్నెఱింగి
స్వస్వరూపంబు దెలిసితి విశ్వరూప

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-5-28)