28, ఫిబ్రవరి 2013, గురువారం

నీకు నాకు నడుమ దూరము

నీకు నాకు నడుమ దూరము 
పరాత్పరా
నీ మహిమా గరిమయా
నా యవిద్య బలిమియా

జగమంతయు నిండి యున్న
జగదీశుని నిను గానగ
జాల నైతి నీ మాయా
జాలమా ప్రకృతి యింద్ర
జాలమా నేను తెలియ
జాలనురా చిక్కు విప్ప
జాలుదురే నీవు దక్క
జగమున వే రెవ్వరైన 

తరచుగ నా కలలోనికి
తరలి వచ్చుచున్న నీదు
రమాదర మెంచి యెంచి
పరమపురుష పరంధామ
పరమయోగి సులభ నీవు
కరుణించితి వని మురిసెదు
మరల చెప్ప పెట్ట కుండ 
మరువుపడుచు నేడ్పింతువు

ఎంతెంతగ నూరించెద
వెంతకైన తగువాడవు
చింత యేల మన యిర్వుర  
కంతరమే లేదందువు
పంతగించి మాయమౌదు
వంతలోనె పలుకాడక
వింతవింత లీలలతో
నెంత వినోదించెదవు