9, ఫిబ్రవరి 2013, శనివారం

ప్రోచెడు వాడు రాముడని


ఉ. ప్రోచెడు వాడు రాముడని బుధ్ధి నెఱింగిన వారి నెప్పుడున్
కాచెడు వాడు రాముడని గట్టిగ నమ్మితి నింక నన్ను నీ
తోచిన రీతి గావనగు తొల్లిటి నుండియు దోషచింతనుం
డై చరియించె వీడనుచు నాగ్రహ ముంచక జానకీ పతీ


(వ్రాసిన తేదీ: 2013-1-15)