12, ఫిబ్రవరి 2013, మంగళవారం

అలసితి వింక


చం. అలసితి వింక రేపకడ నాజికి వత్తువు గాని నేటికిన్
పొలికలనిం ద్యజించి వెస పొమ్మని కారుణికత్వ మొప్పగా
లికి నృశంసు రావణుని పంపుట యన్నది నీక జెల్లె నో

లలిత గుణాకరా భువనరంజన శ్రీరఘురామ భూవరా

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-1-15)