27, ఫిబ్రవరి 2013, బుధవారం

అరెరే రాముని నమ్మక

కం. అరెరే రాముని నమ్మక
మరి యెవ్వరి నమ్మ వచ్చు మానవులారా
పరమపదంబును గోరుచు
పరమాత్ముని వేడ కున్న ఫలితము గలదే

(వ్రాసిన తేదీ :2013-1-17)