19, ఫిబ్రవరి 2013, మంగళవారం

తప్పులు పట్ట వచ్చు నెడ

ఉ. తప్పులు పట్ట వచ్చు నెడ తప్పక దేవత లందు గూడ నే
తప్పులు లేని వాడొకొని దాశరధీ గమనించ వచ్చునే
తప్పన నీ చరిత్రమున దానవ మానవ దేవతోత్తముల్
జెప్పగ నొక్క సంఘటన జిక్కునె మ్రొక్కెద నీకవశ్యమున్


(వ్రాసిన తేదీ: 2013-1-17)