26, ఫిబ్రవరి 2013, మంగళవారం

మనుజ జన్మ మిచ్చి

ఆ.వె. మనుజ జన్మ మిచ్చి యినవంశతిలక నీ
చరణకమలభక్తిపరత నిచ్చి
ప్రోచినావు నాకు పుట్టువు మరి లేదు
కమలనయన నీదు కరుణ వలన


(వ్రాసిన తేదీ: 2013-1-17)