26, ఫిబ్రవరి 2013, మంగళవారం

మనుజ జన్మ మిచ్చి

ఆ.వె. మనుజ జన్మ మిచ్చి యినవంశతిలక నీ
చరణకమలభక్తిపరత నిచ్చి
ప్రోచినావు నాకు పుట్టువు మరి లేదు
కమలనయన నీదు కరుణ వలన


(వ్రాసిన తేదీ: 2013-1-17)

1 కామెంట్‌:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.