10, ఫిబ్రవరి 2013, ఆదివారం

రాతిని నాతి జేసితివి రామ


ఉ. రాతిని నాతి జేసితివి రామ పదాంగుళి తాకినంతనే
కోతిని బ్రహ్మ జేసితివి కొల్చి పదంబులు పట్టినంతనే
ప్రీతిని మోక్షమిచ్చితివి వీగక నీకయి పక్షి పోరినన్
భూతలనాధ మ్రొక్కెదను బ్రోవవె నన్నును దైవరాయుడా


(వ్రాసిన తేదీ: 2013-1-15)