14, ఫిబ్రవరి 2013, గురువారం

నీవె యిన్ని తనువుల జేసి నీవె యన్నిటి లోన దూరి

నీవె యిన్ని తనువుల జేసి నీవె యిన్నిటిలో దూరి
నీవె  జేసి నట్టి సృష్టి నెంతగ క్రీడించే వయ్య
 
త్రోవ చేసి నడిపే దెవరు త్రోవ కడ్డు తగిలే దెవరు
కావుమని యడిగే దెవరు కావవచ్చి నిలచే దెవరు
నీవు రెండు పక్షము లందు నిలచి యాడు చున్న యాట
జీవుల నాడించే యాట దేవుడా బాగున్నదయా 

అలుపు సొలుపు నీకు లేదు ఆడు చుండే వంతము లేక
అలుపు సొలుపు తీరదు మాకు నాట గడిచే మాటే లే
కులుకుచు నాడేవు నీవు కుదురుగా మమ్ముండ నీక 
బలగము నీ వాడించే తీరు బాగు బాగు పరమేశ్వరుడా

ఒకటి రెండు పావులు పండి యెడ్డు చేరే విధము నెఱిగు
నొకటి దారి తెలిసి పరుగిడు నొకటి నీ దయ బడయు టెఱుగు
సకలసృష్టిక్రీడను నడిపే స్వామి నీ సేవకుడనని తెలిసె
కిత జీవుల మధ్యన రామా స్వస్వరూపజ్ఞానము కలిగె