2, ఫిబ్రవరి 2013, శనివారం

కుదురుగ పట్టెదేని


చం. కుదురుగ పట్టెదేని బహుకోమల రామపదాబ్జయుగ్మమున్
చదువగ నేర్తువేని మనసా రఘురాముని దివ్యగాధ నిం
పొదవగ పాడెదేని రఘుభూవరు దివ్యయశోవిలాసమున్
సదమల మోక్షలక్ష్మి మరి చక్కగ రాము డనుగ్రహించెడున్.


(వ్రాసిన తేదీ: 2013-1-12)