13, ఫిబ్రవరి 2013, బుధవారం

గడచిన యట్టి పుట్టువుల


చం. గడచిన యట్టి పుట్టువుల కల్గెనొ లేదొ యొకప్పుడేనియున్
సడలని రామభక్తి యను సంశయ మన్నది పుట్టు చుండె నె
ప్పుడు నిజమైన భక్తి గల పుట్టువు గల్గునొ జన్మచక్రమున్
గడచుట యప్పుడే గలుగు గావున శ్రీరఘురామభూవరా(వ్రాసిన తేదీ: 2013-1-15)

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.