22, ఫిబ్రవరి 2013, శుక్రవారం

వరముల నిచ్చె బ్రహ్మ

చం. వరముల నిచ్చె బ్రహ్మ సమవర్తి దశాస్యున కోడ నయ్యె  కా
వరమున నీదు భామినిని బట్టిన యట్టి కులఘ్ను గొట్టి సం
గరమున సూర్యసూతి కధింకంబగు మోదము కూర్చి నట్టి నీ
చరణము లంటి నారకపు సంకట మీగితి  జానకీ‌పతీ


(వ్రాసిన తేదీ: 2013-1-17)