16, ఫిబ్రవరి 2013, శనివారం

పాదము లంటి నీ దయకు


ఉ. పాదము లంటి నీ దయకు పాత్రత నొందిన యట్టి శాత్రవుల్
పాదము లంటి నీ‌దయకు పాత్రత నొందిన యట్టి భక్తులున్
మేదిని నెందరో‌ గలరు మిత్రకులాన్వయదీప రామ నీ
పాదము లాశ్రయించితి నవశ్యము నన్నును బ్రోవవే ప్రభూ


(వ్రాసిన తేదీ: 3013-1-16)