8, ఫిబ్రవరి 2013, శుక్రవారం

శ్రీరఘురామ బ్రోవుమని


ఉ. శ్రీరఘురామ బ్రోవుమని చింతన చేయుట మాని మానవుల్
మారని బుధ్ధి దుర్విషయమత్తత నుండుట చేత  ఘోర సం
సారసముద్రమందు బడి చయ్యన నొడ్డుకు చేరరామి లో
నారసి మిమ్ము జేరితి మహాత్మ ముముక్షువు నైతి మీదయన్


(వ్రాసిన తేదీ: 2013-1-15)