25, ఫిబ్రవరి 2013, సోమవారం

నిను ధ్యానించు తలంపు

మ. నిను ధ్యానించు తలంపు గల్గు నెడలన్ నేనెప్పుడున్ శౌచమున్ 
గణియింపన్ రఘురామ శౌచమని సంకల్పించి కాలంబు పు
చ్చను నా మానసమొల్లకుండు ఖగరాట్సంచార శౌచాదికం
బునకుం పిమ్మట నుండ నోడుదునొ దుర్బుధ్ధుల్ ప్రతారించునో 


(వ్రాసిన తేదీ: 2013-1-17)