6, ఫిబ్రవరి 2013, బుధవారం

సురవైరుల్ పదునాల్గు వేవుర


మ.  సురవైరుల్ పదునాల్గు వేవుర ధరన్ శోషించు హస్తంబులన్
ధరణీపుత్రిని కష్టపెట్టు దనుజున్ దండించు హస్తంబులన్
స్మరణాన్ముక్తిదమైన హస్తముల రామబ్రహ్మ హస్తంబులన్

హరకోదండము చెండు హస్తముల సంధానింతు చిత్తంబునన్

(వ్రాసిన తేదీ: 2013-1-14)