23, ఫిబ్రవరి 2013, శనివారం

శర మొక్కింట

మ. శర మొక్కింట సుబాహునిం  దునిమి యాశ్చర్యంబుగా నప్పుడే
శరమన్యంబును వేసి చంపుటకునై సంకల్పముం జేయ వో
నర నాధోత్తమ నీవు మారిచుని దానం జేసి వైదేహినిం
చెరబట్టం గొను రావణుం దునుమగా చింతించితో రాఘవా


(వ్రాసిన తేదీ :2013-1-17)