4, ఫిబ్రవరి 2013, సోమవారం

రాముని కాలు సోకగనె


ఉ. రాముని కాలు సోకగనె రాయి యహల్యగ మారిపోయె మా
రాముని ఢాక సోకగనె రంకెలు మానెను జామదగ్ని మా
రాముని పేరు చెప్పగనె రాళ్ళు సముద్రము మీద తేలె మా
రాముని తూపు సోకగనె రావణు డీల్గె ధరాతలంబునన్


(వ్రాసిన తేదీ: 2013-1-12)