7, ఫిబ్రవరి 2013, గురువారం

శ్రీరఘురాము పాద


ఉ. శ్రీరఘురాము పాద సరసీరుహయుగ్మము నాశ్రయించి సీ
తారమణీలలామ జగదంబగ  మిక్కిలి వాసిగాంచె సా
మీరి చిరాయువై నెగడి మీదటి బ్రహ్మపదంబు నొందె సొం
పారవిభీషణుండు నొడయండుగ నాయెను శాశ్వతంబుగన్


(వ్రాసిన తేదీ: 2013-1-14)