14, ఫిబ్రవరి 2013, గురువారం

నిలకడ లేక నా మనము


చం. నిలకడ లేక నా మనము నిత్యము వానర మట్లు గంతులన్
కులుకుచు లోకమెల్ల చెడ గ్రుమ్మరు చుండియు రామ నిన్ను తా
గొలుచుట మాన దెప్పుడును కూరిమి మున్నొక నాడు నేను నీ
బలగము నందొకండ నను భావము నిశ్చయమై రహింపగన్ 


(వ్రాసిన తేదీ: 2013-1-16)