29, ఆగస్టు 2023, మంగళవారం

శ్రీరామనామం చేరని మనసే


శ్రీరామనామం చేరని మనసే చీకటిగుహ కాదా నామం
చేరిన మనసున జ్ఞానప్రకాశం చిందులువేయు కదా

చీకటిగుహలో విషకీటకములు చేరుచునుండు కదా మనసను
చీకటిగుహలో కామక్రోధములు చేరక మానవుగా

చీకటిగుహలో సంపద లున్నను చేతికి చిక్కవుగా మనసను
చీకటిగుహలో సుగుణసంపదలు చెడు నకటా యిట్లే

చీకటిగుహలో తన దుస్థితిని చెప్పరాని యటులే మనసను
చీకటిగుహలో జీవునిదుస్థితి చెప్పనలవి కాదు