29, ఆగస్టు 2023, మంగళవారం

శ్రీరామమధురం


శ్రీరామార్చన మధురం మధురం శ్రీరామరక్షణ మధురం
శ్రీరామమయమై జగమే మధురం శ్రీరామ యనుటే మధురం 

శ్రీరామనామం మధురం మధురం శ్రీరామరూపం మధురం 
శ్రీరామచరితం మధురం మధురం శ్రీరామతత్త్వం మధురం
శ్రీరామవచనం మధురం మధురం శ్రీరామహసితం మధురం
శ్రీరామభావన మధురం మధురం శ్రీరామస్మరణం మధురం

శ్రీరామచరణం మధురం మధురం శ్రీరామచింతన మధురం
శ్రీరామకీర్తన మధురం మధురం శ్రీరామభజనం మధురం
శ్రీరామసన్నిధి మధురం మధురం శ్రీరామసేవన మధురం
శ్రీరామహృదయం మధురం మధురం శ్రీరామసత్కృప మధురం

శ్రీరామశక్తియె మధురం మధురం శ్రీరామభక్తియె మధురం
శ్రీరామసుగుణం మధురం మధురం శ్రీరామపాలన మధురం
శ్రీరామవీక్షణ మధురం మధురం శ్రీరామవిభూతి మధురం
శ్రీరామమఖిలం మధురం మధురం శ్రీరామమనంత మధురం