2, ఏప్రిల్ 2015, గురువారం

శతకోటిదండప్రణామంబు లయ్య

శతకోటిదండప్రణామంబు లయ్య
అతివేగమునబ్రోవ నరుదెంచవయ్య

మతిమాలి యింద్రియవశుడనై యుంటి మాయచే మనుజాధముడనైతి నయ్య
అతిశయంబైన దేహాభిమానంబు నావలద్రోయంగ శక్తి లేదయ్య
గతియేమి నాబోంట్ల కనియైన తలచి గట్టివిరక్తియు చెందలేకుంటి నయ్య
ప్రతిలేని నీ మహిమాతిశయంబునను బాగొప్ప ననుబట్టి సరిచేయ రాద ॥శతకోటి॥

పంచమలంబులును తాపత్రయములును పట్టిపల్లార్చెడు పాడుజీవితము
యించుకైనను రామభక్తివిశేషమంచు నెఱుంగని వట్టి పాపజీవితము
సంచితాగామిప్రారబ్ధంబులెపుడు వంచించుచుండెడి వ్యర్థజీవితము
కొంచెము నీదయ రానిచ్చి దేవ మంచిగ నినుజేరు నటు చేయ రాద ॥శతకోటి॥

పూజలు వ్రతములు భక్తిమై చాల పొలుపుగా నే జేయ లేనైతి గాని
నా జన్మమున కీవె దిక్కువు నాదు నావను నడపవె జానకీ జాని
భూజనావళి పైన కనికరంబునను మోక్షమిచ్చెడు మంచి వాడవే గాన
వే జన్మములనుండి వేచెడు నన్ను విడువక రక్షించవయ్య రామయ్య  ॥శతకోటి॥