15, ఏప్రిల్ 2015, బుధవారం

పట్టినచో రామపాదమే పట్టవలెరా


పట్టినచో రామపాదమే పట్టవలెరా
పట్టినచో ముక్తిమార్గమే పట్టవలెరా
చెడ్డవిద్యలు నేర్చిన చెడిపోయేవు
అడ్డమైన మంత్రాలు ఆశతీర్చవు
గుడ్డ రంగుమార్చినా గురువువు కావు
గడ్డమొకటి పెంచగనే  ఙ్ఞానివి కావు    
పట్టినచో


నరులవలన దొరికేది సున్నకు సున్న
తరచు పుస్తకాలలో తత్త్వము సున్న
సరియైన గురువులేక ఙ్ఞానము సున్న
పరమార్థము తెలియకున్న బ్రతుకే సున్న         
పట్టినచో


వల్లమాలిన తాపత్రయమును ద్రుంచి
చిల్లరకోరికల కింక సెకవిచ్చి పంపి
అల్లరి పనులింక మాని హరిని యెడదనించి
కల్ల గాని సత్పథమే ఘనమని నిజమెంచి         
పట్టినచో