25, ఏప్రిల్ 2015, శనివారం

చెనటి మాయకు జిక్కి చెడిపోవ కుందుమా?


చెనటి మాయకు జిక్కి చెడిపోవ కుందుమా
తనవలె నెవరు మాయ దాటి యుందురు
తాను జగముల జేసి తనమాయలో ముంచి
వేనూఱు వింతవింత లైన జీవుల జేసి
లేనిపోని చిక్కులు బెట్టి మానక నవి దాటించు
ఆనక విన్నాణమిచ్చు నందాక నేది తెలివి
చెనటిజీవులందరి లోన చెలగి తానె క్రీడించు
భావింప రాళ్ళురప్పల భాసించు వెన్నుండు
చేవ తాను గాని దైన చిన్న పరమాణువు లేదు
ఏ విధి మనబోంట్ల కిది విదితంబుగా నుండు   
చెనటిమాయతోడ బుట్టి కూడ మాయగడువ వచ్చు ననుచు
ప్రేయోమార్గమున నున్న వెంగళులమైన మనకు
శ్రేయోమార్గమును జూప శ్రీరామచంద్రు డాయె
ధ్యేయమైన రామపథము తెలిసినడువ లేకున్న        
చెనటి