6, ఏప్రిల్ 2015, సోమవారం

ప్రతిలేని ఘనవిద్య రామవిద్య


ప్రతిలేని ఘనవిద్య రామవిద్య
చతురాస్యశివశక్రసన్నుతవిద్య
అతిమనోహరవిద్య అమృతవిద్య
అతిశయబుధ్ధుల కందని విద్య
మతిమంతులకు సేవ్యమైన విద్య
మితిలేని యానందమిచ్చెడు విద్య
ప్రతితలగాచి బ్రోచెడు ధర్మవిద్య
ఇల విద్యలన్నింటి కెక్కుడు విద్య
కలిమాయల నుండి కాచువిద్య
సులువైన సద్విద్య  నిస్తులవిద్య
ప్రతిమందబుధ్ధిని బాపు మంచివిద్య
బందంబు లుడిగించు పావన విద్య
అందరకు నందుబా టైన విద్య
అందుకుంటె మోక్షమిచ్చు అద్బుత విద్య
ప్రతి


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.