21, ఏప్రిల్ 2015, మంగళవారం

రామా యని పలికితిని..వేమారులు కలిగితిని
వేమారులు తొలగితిని
ఈ మాయను తెలిసితిని
రామా యని పలికితిని

తనువులపై మోహంబుల
తనయులపై మోహంబుల
ధనములపై మోహంబుల
ననయము గొని తిరుగుచు నే
॥వేమారులు॥
దుర్మదముల ఫలితంబుల
కర్మనిష్ఠ ఫలితంబుల
ధర్మదృష్టి ఫలితంబుల
మర్మంబుల తెలియుచు నే
॥వేమారులు॥
విడచితి పాపము పుణ్యము
విడచితి సుఖమును దుఃఖము
విడచితి నీకై సర్వము
తడవేలా దయచూడుము
॥వేమారులు॥1 కామెంట్‌:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.