21, ఏప్రిల్ 2015, మంగళవారం

రామా యని పలికితిని..వేమారులు కలిగితిని
వేమారులు తొలగితిని
ఈ మాయను తెలిసితిని
రామా యని పలికితిని

తనువులపై మోహంబుల
తనయులపై మోహంబుల
ధనములపై మోహంబుల
ననయము గొని తిరుగుచు నే
॥వేమారులు॥
దుర్మదముల ఫలితంబుల
కర్మనిష్ఠ ఫలితంబుల
ధర్మదృష్టి ఫలితంబుల
మర్మంబుల తెలియుచు నే
॥వేమారులు॥
విడచితి పాపము పుణ్యము
విడచితి సుఖమును దుఃఖము
విడచితి నీకై సర్వము
తడవేలా దయచూడుము
॥వేమారులు॥