17, ఏప్రిల్ 2015, శుక్రవారం

తానేమో నేనేమోతానేమో నేనేమో
మానేమో యీ ఆటలు
నేను తనను వెదకుదునా
తాను దాగి నవ్వేనా

ఎందున్నా వని యందును
ఎందు లేనని నవ్వును
ఎందుకు దాగెద వందును
సందియము వలదనును
॥తానేమో॥
నేను తన తోటలో
తాను నాతో‌ ఆటలో
నే నెఱిగినది లేదు
తా నెఱుగనిది లేదు
॥తానేమో॥
వెదకి వెదకి కనుగొంటిని
తుదకు తాను నాలోనే
మెదటి నుండి యున్నాడని
వెదుకులాట వెఱ్ఱియని
॥తానేమో॥