7, ఏప్రిల్ 2015, మంగళవారం

పరమభాగవతులు రామభజనకు రండు


పరమభాగవతులు రామభజనకు రండు
పరమపురుషుడైన చక్రి భజనకు రండు
నోరారగ మనసు కరువుతీర పాడ రండు
శ్రీరాముని పొగడిపొగడి సేదతీర రండు
మీ రెరిగిన కృతులు విభుడు మెచ్చ పాడ రండు
చేరి మనము రామభజన చేయ వచ్చు రండు 
పరమపోచికోలు కబురులతో ప్రొద్దుపుచ్చనేల
రాచకార్యమేముండును రాత్రిపూట మీకు
వాచవియట రామభజన వాసవాదులకైన
లేచి రండు భజనచేయ లేచి రండు వేగ
పరమరామభజనతో గోపరాజు ముక్తి నొందె
రామభజనతో త్యాగరాజు ముక్తి నొందె
రామభజనతో హనుమ బ్రహ్మపదము నొందె
రామభజనతో పొందరాని దేమిగలదు
పరమ