3, ఏప్రిల్ 2015, శుక్రవారం

నీ దారి నెఱుగువారైతే కొందరేనోయి

కూరిమిగలవారి సంఖ్య కొంచెమే నోయి నీ
దారి నెఱుగువారైతే కొందరే నోయి

దురుసుమాటలాడువారి తోడ వాదంబులు సేసి
మరలమరల మాటపడుట మానియుండక
నరుని నాలుకపలుచనై యుండు పోనిమ్మని
హరిని డాసి సుఖముండే వంతే చాలోయి     ॥కూరిమి॥

రామనామ మెఱుగనివారు రాముడన్న గిట్టనివారు
రామాయణమును చదువ రాదని బోధించు వారు
భూమిని చెలరేగిచాల పుల్లవిరుపులాడుచుండ
నీమముగ రామునెన్ను నీమాట లాలకించు   ॥కురిమి॥

కూరిమితో నిన్ను బ్రోవ కోదండరాము డుండ
ఊరకనే నోరు విదిపే వారు తిట్ట పొగడ నేమి
ఊరి వారి దారులెంత వేరు వేరైన నేమి
దారి చూపి సంరక్షించే దాశరథి నీవాడాయె   ॥కూరిమి॥