28, ఏప్రిల్ 2015, మంగళవారం

ఆపదలన్నీ గడచేదెట్లాఆపదలన్నీ గడచేదెట్లా
శాపాలన్నీ సమసేదెట్లా
పాపాలన్నీ పోయేదెట్లా
తాపత్రయములు తీరేదెట్లా

దుర్మదమంతా అణగకపోతే
ధర్మాధర్మము లెఱుగకపోతే
కర్మాసక్తిని విడువకపోతే
నిర్మోహత్వము కలుగకపోతే
॥ఆపద॥
హరిభక్తులతో చేరకపోతే
హరికీర్తనలు పాడకపోతే
హరినామములు నుడువకపోతే
హరినామము రుచి తెలియకపోతే
॥ఆపద॥
భామినిపై భ్రమ వదలకపోతే
భూములపై భ్రమ వదలకపోతే
కామాదికములు కాలకపోతే
రామునిపై గురి కుదదకపోతే
॥ఆపద॥