13, ఏప్రిల్ 2015, సోమవారం

ఆర్చేరా తీర్చేరా హరి యితరులు నాకు

ఆర్చేరా తీర్చేరా హరి యితరులు నాకు నీ
పేర్చిన కృప చాలులే వేయి మాట లెందులకు

తనను కట్టుటకు తాళ్ళు తాను తెచ్చుకొన్నటుల
వెనుక జన్మముల నుండి వికృతకర్మ బంధముల
మునుకొని నే తెచ్చుకొంటి కనుక నా కితరుల
పనుల మంచిచెడుల నెన్న బని లేదయ్యా  ॥ఆర్చేరా॥

నిరుపయోగమోహముల కొరబోయిన జన్మముల
తరచు బంధువులను నమ్మి తగులబడిన జన్మముల
గురువాచ్యులను నమ్ముకొనగ చెడిన జన్మముల
మరలమరల తలచెదనా మతిలేకుండ   ॥ఆర్చేరా॥

ఏమో యీ నాటికి యించుకంత భక్తి నిలచి
రామచంద్ర నీ పాదరాజీవముల వలచి
శ్యామసుందర బుధ్ధి నుండి తామసము విడచి
ఓ మహాత్మ వెలిచూడ్కుల నుడిగితి నిను తలచి  ॥ఆర్చేరా॥