25, ఏప్రిల్ 2015, శనివారం

వెన్నుగాచి రామభద్రు డున్నాడుగా


వెన్నుగాచి రామభద్రు డున్నాడుగా నా
కెన్నటికి భయమనేదే లేదుగా
వాసవాదినుతుని మాట వమ్ముగాదుగా రామ
దాసకోటి సేమమును వీసమంతగ
మోసపుచ్చు నాపదయు మొలకెత్తదుగా వారి
జాసనుని సృష్టిలోన జనులార వినుడు
వెన్ను గాచి


ప్రారబ్ధము నన్ను బట్టి  బాధించునే రామ
నారాయణపాదసేవనాపరుడ గాన
కోరి నేను చేరగనే కోదండరాముని
పారిపోయె పాపములు ప్రజలార వినుడు
వెన్ను గాచి


రాముని వాడ నైతి రాముడు నావాడై
నా మనసున నిండి నా కండగ నుండి
ప్రేమతో తలగాచి పవలు రేలు తోడై
యేమఱక సేమమఱయు నెల్లరిది వినుడు
వెన్ను గాచ