4, ఏప్రిల్ 2015, శనివారం

కొంచెపు వాడ నైతే కానీరా నీ మంచితనము నాపై రానీరా


కొంచెపు వాడ నైతే కానీరా నీ
మంచితనము నాపై రానీరా
లోకుల మాటల నెన్ని నీకు మ్రొక్కుట లేదు
లోకులం దెందరు నేడు నీకు మ్రొక్కేరో
నీ కనులు కరుణ  తోడ నిండి యుండుట జూచి
నాకు నచ్చెను గాన నీకు మ్రొక్కుచు నుంటి
కొంచెపు


సొమ్ములిచ్చెదవని నమ్మి మ్రొక్కుట లేదు
సొమ్ములున్న వారికెల్ల సుఖముండేనా
నెమ్మనమున శాంతినింపు నీ చిరునవ్వే నాకు
సొమ్మైయుండుట జూచి  సొరిది మ్రొక్కుచు నుంటి
కొంచెపు


అట్టే విద్యలు లేవే యభ్యాసములు లేవే
మెట్టవేదాంతము బుధ్ధి మెదలును గాక
గట్టిగ నీ చెలిమి నున్న కాచుచుందు వది జూచి
పట్టి నీ పాదములు రామా పాహి యనుచుంటి 
కొంచెపు

1 కామెంట్‌:

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.