20, ఏప్రిల్ 2015, సోమవారం

రాముడున్నాడు రక్షించు చున్నాడు


రాముడున్నాడు రక్షించు చున్నాడు
ప్రేమతో పాలించే విభుడై యున్నాడు
నమ్మి కొలచిన వారి యుమ్మలికములెల్ల
గమ్మున తొలగించు ఘనుడై యున్నాడు
సమ్మతి రాముని సర్వాత్మకుని చే
కొమ్మని మీరు మ్రొక్క కున్నా రిదే మయ్య
॥రాముడు॥బలవంతులకు వాడె బలమిచ్చు చుండ
బలవంతులని వేఱు వారల గూడేరొ
తెలియ లేరో రామదేవుని మహిమను
కలిమాయలో చిక్కి కలతపడ్డారో
॥రాముడు॥రామరామ యన్న రాలును కలిమాయ
రామభక్తులపైకి రాదు కాలుని చాయ
రామరక్షను మించు రక్ష లేనే లేదు
రామపాదములు చేర రండు సుజనులార
॥రాముడు॥