30, మార్చి 2015, సోమవారం

అది ఇది కోరరా దాదిదేవుని..

అది ఇది కోరరా దాదిదేవుని పరమ
పదము కావలెనని ప్రార్థించదగు గాని

పట్టుకున్న మాయచేత పుడమిని నిత్యము
పుట్టి చచ్చు జీవులకు బుధ్ధిలోపము చేత
పుట్టు కోర్కెలు కామభోగోపశాంతికై
పట్టుబట్టునురా పుట్టిముంచునురా ॥అది ఇది॥

తడవకు దేహము దాల్చి దానియందచందాలకు
మిడుకుచు హరిని దాని మే లేల కోరేవు
విడిది యింటికి వెల్ల వేయించు చంద మీ
నడత యిటులైన నీ నరజన్మ మెందుకురా ॥అది ఇది॥

కలిమాయ కన్యమెట్లు కనవచ్చురా మనకు
జలముల కన్యమెట్లు తెలియు చేపలు
వెలిగా ముల్లోకములకు వెలుగు దివ్యపదమే
వలచి శ్రీరామచంద్రవల్లభు నడుగుమురా ॥అది ఇది॥