25, మార్చి 2015, బుధవారం

వేషాలు పదేపదే వేయనేల

వేషాలు పదేపదే వేయనేల
దోషాచరణులను తొలగజేయ

ఈదనేల చేపవై ఈశ జలధిని
వేదాలను రక్షించి విధి కందీయ  ॥వేషాలు॥

కొండనేల మోసితివి కూర్మాకృతిని
మెండుగ దేవతలకు మేలు చేయ  ॥వేషాలు॥

సరిసరి ఆ పంది రూపు సంగతి యేమి
ధరణిని చెఱబట్టిన దనుజుని కొఱకు  ॥వేషాలు॥

హరి అదేలనయ్య నరహరి వేషంబు
వరబలోధ్ధతుని జంపి బాలుని గావ ॥వేషాలు॥

దానమడుగ వటువువై తరలితి వేల
దానవుని తరుమ పాతాళంబునకు ॥వేషాలు॥

గొడ్దలి చేబూని నృపుల గూల్చితి వేల
చెడ్డరాజు లసురులట్లు చెలరేగుటచే ॥వేషాలు॥

మనుజుడవై నిన్ను నీవు మరచుట యేమి
దనుజుని దండింప వేరు దారి లేక ॥వేషాలు॥

దాయాదుల పోరు కూడ తమదయ యేనా
వేయేల భూమి బరువు విరచితి నటుల ॥వేషాలు॥

జన్నములు దండుగని అన్నావటగా
అన్నది నిజ మసురజాతి నణచుట కొరకు ॥వేషాలు॥

కలిపురుషుని ఆగడములు కాంచగలేవా
కలియుగమును కల్కినై కడతేర్చెదను ॥వేషాలు॥

ఏమయ్యా అంతదాక నేది రక్షణ
రామనామ మందరనూ రక్షించేను
 నా రామనామ మందరనూ రక్షించేను   ॥వేషాలు॥