26, మార్చి 2015, గురువారం

శుభముపలుకు డేమి మీరు చూచినారయా

శుభముపలుకు డేమి మీరు చూచినారయా
విభుని శ్రీపాదారవిందములను చూచిరిగా


కన్నులార హరిపాదకమలములను చూచిరిగా
వెన్నలాంటి మనసున్న వేదవేద్యుని విభుని
వెన్నుని కాళులకు మీరు వేలమార్లు మ్రొక్కిరిగా
ఆన్నన్నా పలుకుడీ యంతేనా అంతేనా  ॥శుభము॥

హరిపాదములను జూచి నప్పటి యానందము
మరలమరల వాని బొగిడి మైమరచిన చందము
హరిభక్తులార తలచి యాహా మురిసేరయా
అరమోడ్పు కన్నులతో‌ నంతేనా అంతేనా ॥శుభము॥

తెలుగునాట నూరూరా దివ్యనిజపాదముద్ర
లలదినాడు భగవాను డానాడు రాముడై
కలియుగమున వానిజాడ కానరానిదైనను
కలుషరహితులార మీరు కనుగొంటి రంతేనా ॥శుభము॥