18, మార్చి 2015, బుధవారం

రామనామసుధాసరసి రాజహంసమా

రామనామసుధాసరసి రాజహంసమా
ఏమి నీ వైభవము యేమి నీ సంతోషము

సదారామచంద్రయశశ్చంద్రికాప్రకాశము
ముదావహం బగుచు నుండ మురిసిపోవుచుందువే
సదాసుఖాస్పదము రామచంద్రనామజపమును
వదలక సంతోషపారవశ్యమున తిరిగెదవే ॥రామనామ॥

నీకు రామభజనమే నిత్యము శ్రవణీయము
నీకు రామమూర్తియే నిత్యము రమణీయము
నీకు రామచరితమే నిత్యము పఠనీయము
నీకు రామదర్శనమే నిరుపమానందకరము ॥రామనామ॥

యే యూహాలోకముల నెగురదలచ వెన్నడును
యే యాశాజలధులలో నీదదలచ వెన్నడును
తీయనైన రామనామతోయమే గ్రోలుచును
హాయిగానుండు భాగ్యమబ్బిన నా మానసమా ॥రామనామ॥