24, మార్చి 2015, మంగళవారం

నేనేమి చేయుదు నయ్య


నేనేమి చేయుదు నయ్య నీ దయ రాక
జ్ఞాన మెన్నడు రాదు జానకినాథా
జ్ఞానము లేక నే సర్వేశ్వరుని నిన్ను
లో నెఱుంగక పాడులోకమె నిజమని
మానక దీని యందె మ్రగ్గుచు నుంటిని
పూని ఇప్పటి కైన బ్రోవరా వయ్య 
నేనేమి


భక్తికే గాక నీవు వశుడవు కావని
యుక్తి బోధింతురట యోగులు లోకభోగ
రక్తుడ నగు నాకు రామ నీ పాదాను
రక్తి మేలన్న బుధ్ధిరా దేమందు నయ్య
నేనేమి


మేలు చేకూర్చని మెట్టవేదాంతము
నాలో నిండుట జూచి నవ్వెదు కాని
నీ లీల చే గాదె నే నిల నుండుట
చాలు చాలును విజ్ఞాన మీయ వయ్య
నేనేమి