26, మార్చి 2015, గురువారం

ఎన్నెన్నో బొమ్మలు ఎంతో మంచి బొమ్మలుఎన్నెన్నో బొమ్మలు ఎంతో మంచి బొమ్మలు
వన్నె చిన్నె లెన్ని చూడ వంక లేని బొమ్మలు


నీతులు వల్లించుటలో నేర్పుగల బొమ్మలు
ప్రీతిని కల్గించుటలో ఖ్యాతిగల బొమ్మలు
చేతివాటుతనపు బొమ్మలు
ఆతతాయి పనుల బొమ్మలు
ఎన్నెన్నో

ముచ్చటల తోనే కాలం ముంచెత్తే బొమ్మలు
పెచ్చుమీరి మిడిసిపడే పెత్తనాల బొమ్మలు
వచ్చేపోయే బుధ్ధుల బొమ్మలు
ముచ్చటైన గద్దఱి బొమ్మలు
ఎన్నెన్నో

రామచంద్రు డాడుకొనే రమ్యమైన బొమ్మలు
ఏమేమో ఆటల పాటల ఇంపైన బొమ్మలు
ఎూమికి దిగివచ్చే బొమ్మలు
భూమినుండి ఎగిరే బొమ్మలు
ఎన్నెన్నో