27, మార్చి 2015, శుక్రవారం

ప్రతిబింబము నైతే నీకై వెతకులాడ నేలప్రతిలేని నీకు నేను ప్రతిబింబము నందువో
ప్రతిబింబము నైతే నీకై వెతకులాడ నేల


కనుగొన గగనాన నున్న కమలాప్తుని బింబమే
జనులకు ప్రతి చెఱువులోన స్పష్టమై యున్నట్లులే
యనుపమ శుభమూర్తి నీవె అందరివలె దోచి
దనివారగ వినోదించ దలచుట జేసి
ప్రతిలేని

జలముల ప్రతిబింబములను కలచు పవనచలనము
నిలువ నీక జీవులను కలచు కాలచలనము
తెలియగ నిజబింబమవు నిలకడగల వాడవు
కలుగు మలుగు నట్టి నన్ను కరుణను గమనించి
ప్రతిలేని

పరగ మూలబింబమవు భద్రాద్రిరాముడవు
పరమశాంతుడవు మునిభావితశుభ చరణుడవు
ఎఱుకలేక వీఱిడియై యీ భువి బడియున్న నాకు
మరల సత్తువనిచ్చు మాట యొకటి తెలుపగా
ప్రతిలేనికామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.