24, మార్చి 2015, మంగళవారం

ఏమో అదియేమో నే నేమెఱుగుదు


ఏమో అది ఏమో నే నే మెఱుగుదు
రామా నీ మహిమ నే నే మెఱుగుదు
భూమిజ తానెఱుగును శ్రీమహాలక్ష్మి తాను
సౌమిత్రియు నెఱుగు శేషాహియే తాను
తా మెఱుగుదు రయ్య తపసిసత్తము లైన
వామదేవ వశిష్ట విశ్వామిత్రులు
ఏమోవాయుసుతు డెఱుంగును పరమశివుడు తాను
ఆ యెలుగుల రా జెఱుంగు నజుని యంశ  తాను
మాయామానుష విగ్రహ మరి యితరులకు
నీ యధ్భుతతత్త్వము దుర్జ్ఞేయ మయ్య
ఏమోపరగ రామదాస త్యాగబ్రహ్మాదులకు
కరుణతో మోక్షమొసగి కాచిన దేవ
నిరుపమానందరూప నీ వాడనుగా
సరగున నొనరించి ప్రోవ జాగేల నయ్య
ఏమో


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.