31, అక్టోబర్ 2013, గురువారం

విజ్ఞప్తిఇది ప్రజాస్వామ్యదేశమౌ నెడల ప్రజల
అభిమతమ్ములె రాజకీయములు చేయు
వారలకు దారిచూపించ వలయు గాని
తద్విలోమంబు నాశించ తగదు నిజము

తమతమ ప్రాంతము లందును
తమమాటకు విలువలేని  ధర్మప్రభువులున్
తమబుధ్ధికి తోచిన య
ట్లమరించగ నాంధ్రజాతి యది యెట్లొప్ప్పున్

ఏండ్ల తరబడి చర్చించి యెట్లు చేయ
నైన ధైర్యంబు చాలని యట్టి కేంద్ర
మిపుడు త్వరపడుచున్నదే యిందు రాజ
కీయలాభాక్షయొకటె మిక్కిలిగ దోచు


ఆరిపోయెడు దీపమైనట్టి కాంగి
రేసు పార్టీకి యుసురులు తీసివేయ
రేపు రానున్న ఎన్నిక లేపగిదిని
దాటరాకున్న భయమున తత్తరపడి


అల్పసత్వులు నాయకు లందరచట
ఈ చిరంజీవితో కార్యమింత లేదు
ఎవరు తెలుగుదేశంబున కెదురు నిలచి
సీట్లు సాధింతురన్నట్టి చింత కలిగి


ఆ యాంధ్రయె కీలకమౌ
ఆ యెడలను దెబ్బతినుట ఆత్మహననమౌ
న్యాయంబుగ గెలువని చో
న్యాయంబును విడిచి గెలువ నగునను బుధ్ధిన్


అటు తెలంగాణాలో కేసియారు గలడు
ఇటు సీమాంధ్ర జగనన్న గుటక వేయు
రాష్ట్రవిభజన మేలిర్వురకును పిదప
కాంగిరేసులో జేరిపో గలరు వారు

తనకు తెలగాణలోన పెత్తనము నిచ్చి
గారవించిన సోనియా కోరినట్లు
గా తెరాసాను కాంగిలో కలుపగలడు

కేసియారను నట్టి పేరాసయొకటి

నెత్తిపై నున్న కేసుల నెత్తివేసి
బయట పడవేసి సీమాంధ్రపట్ట మిచ్చి
ఆదరించిన జగనన్న మోద మలర
మనకు లోబడ గలడను మాట యొకటి

చాల బలమున్న తెలుగుదేశంబు నొక్క
ప్రాంతమున గింజుకొన చేయ వచ్చు ననుట
రాష్ట్రవిభజనతో గల్గు రమ్యమైన
లాభ మగునని తోపించు లోభమొకటి

కలిసి తెలుగిల్లు రెండుముక్కలుగ జేయ
తొందరించగ కాంగ్రేసు తొండియాడె
ఇన్ని నాళులు మనసులో‌నున్నమాట
బయటపెట్టని కాంగ్రేసు బయటపడెను

రాష్ట్రవిభజన చేయ నారాట పడెడు
సోనియాగాంధిపై భక్తి చూపువారు
మన తెలంగాణవాదులు మంచి వారు
కాంగిరేసు కపటమును కాన లేరు

సకలసీమాంధ్రజనులును శాంతిపరులు
కాంగిరేసు కపటమున కటకటబడి
రాష్ట్రవిభజన చేయ నారాట పడెడు
సోనియమ్మను చెడతిట్ట బూని నారు

ఏది ఎటుల నైన నీ దేశ మే మైన
ఎవరి కెగ్గు లగ్గు లెటుల నైన
కాంగిరేసు సీట్ల కాసించి దొంగెత్తు
వేయు చుండె గాని వేరు కాదు

సోనియమ్మకొడుకు శూన్యప్రజ్ఞాశాలి
రాహులయ్యగారు రాజ్యమేల
దారి చేయనెంచి తప్పుడు దారిని
పట్టె కాంగిరేసువారి బుధ్ధి

అన్నన్నా యీ‌కుట్రలు
పన్నుట దేశాధిపత్యభాగ్యంబునకా
చిన్నయ్యను తెచ్చుటకే
యన్నది పసివారికైన నవగత మగునే

ఇంత చిన్నవిషయ మెరుగ లే కున్నారె
ఎరిగి కూడ స్వార్ధపరుల యుచ్చు
లోన చిక్కి రాష్ట్రలోభంబు దలపోసి
సంతసింతు రయ్య కొంతమంది

అరువదేండ్లనుండి యన్నిప్రభుత్వంబు
లితర నగరములను వెతల బెట్టి
యకట మేపినారు హైదరాబాదును
దాని కొరకు నేడు తగని గొడవ

మీరు దొంగలన్న మీరేను దొంగలు
నాగ తిట్టుకొనుట సాగుచుండె
నెల్లచోట్ల దీన నేమి సాధింతుము

తెలుగువారి పరువు మలగు గాక

రాజకీయలబ్ధి రాలునో రాలదో
రేపుమాపు కాంగిరేసు గెలిచి
రాహులయ్య నొసట రాజ్యమున్నదొ లేదొ
ముందు తెలుగు గడ్డ ముక్కలగును

విరిగిన మనసుల నతుకుట
మరియా బ్రహ్మకును సాధ్యమగునా ఒక తుం
టరి వాని హీన లాభము
కొరకై మనలోన మనము కొట్లాడుటయా

ఈ తెలుగుజాతి మున్ముం
దే తీరున నుండగలదొ తెలియదు లోలో
నీ తీరగు కలహంబుల
చైతన్యవిహీనమైన చదికిల బడెడున్

కలసియుండిన సౌఖ్యంబు కలదు కాని
చెడుదురన్యోన్నద్వేషంబు చేత ప్రజలు
నలుగురును చేరి చర్చించి నయము మీర
అందరకు మంచి యగు దారి నరయ వలయు

రాజకీయులకిక లొంగ రాదు ప్రజలు
దేశమునకేది హితమౌనొ తెలిసి కలిసి
ఎల్లవారును మెలగుట యెల్ల వేళ
లందు మే లొనగూర్చునో యన్నలార