10, అక్టోబర్ 2013, గురువారం

నీ వాడను నే కాదా .. నీ దయ నీయగ రాదా  నిరుపమకరుణానిధి వౌదు కదా నీ వాడను నే కాదా 
  నిరతము గొలిచెడి వాడను కాదా నీ దయ నీయగ రాదా

  పరమశుభంకరి భక్తవశంకరి పాలితకింకరి భవనాశంకరి
  వరదాభయకరి సురజనప్రియకరి వరసుగుణాకరి పాహిశివంకరి   ॥నిరుపమ॥

  యోగవివర్థని బైందవాసని రోగవిమోచని శంకరరమణి
  రాగవినాశని పాపవిమోచని
రవిశశిలోచని పాహిత్రిలోచని  ॥నిరుపమ॥

  పురుషార్థప్రద భక్తసుఖప్రద పుణ్యాపుణ్యవిశేషఫలప్రద
  పరమశుభప్రద నిజసద్గతిప్రద వాంఛితార్థప్రద శివజ్ఞానప్రద   ॥నిరుపమ॥