30, అక్టోబర్ 2013, బుధవారం

అవునా? - 2
ముక్తి కావాలి నాకు
భక్తి కావాలి నీకు
రద్దు కానీ‌ భేషజాలు
ఇద్దరం బిచ్చగాళ్ళమే