19, అక్టోబర్ 2013, శనివారం

నవ్వే వారెల్ల నా వారే!నవ్వే వారెల్ల నా వారే నా

నొవ్వుల గని రామ దవ్వున నిలిచినీ వేమో నా భావన నుండెద

వీ నీ శ్రీపద మే నా యునికి

యే విధమైన యెడబాటైన

నావేశపడి యావేదనపడశరములవలనే వరముల విసిరే

కరుణాళుడవని ఘనతకెక్కియు

మరపు నటించుచు చిరునగవులనే

కరువు జేయ నే కటకటబడగాఎవరు నవ్విన నేమను కొనిన

నెవరున్మాదిగ నెంచిన గానియు

తవిలి యుంటి నని తలపక నీవే

చెవులకు చేర్చవు నా వినతులని