3, అక్టోబర్ 2013, గురువారం

దొంగలన్యాయం!దొంగలు దొరలైతే దొరికే న్యాయమిదే!
దొరలే దోస్తుంటే దేశం చీకటే!